Max Wisniewski Interviews His Father, Thomas Wisniewski

On November 10, 2015 Max Wisniewski Interviews His Father, Thomas Wisniewski about growing up and summers in Martha's Vineyard.